Polityka odzyskiwania, delistingu i wstrzymania obsługi kryptowalut lub tokenów

Polityka odzyskiwania, delistingu i wstrzymania obsługi kryptowalut lub tokenów (dalej jako Polityka) określa procedury oraz zasady obowiązujące w Serwisie Kanga Exchange dotyczące odzyskiwania tokenów w depozycie cross-chain oraz delistingu kryptowalut.
§1 Odzyskiwanie kryptowalut lub tokenów
 1. Giełda Kanga Exchange (dalej jako Serwis) umożliwia Użytkownikom korzystanie z możliwości odzyskiwania kryptowalut i tokenów (dalej łącznie jako “kryptowaluty”) w depozycie cross-chain na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.
 2. Serwis nie odpowiada za nieprawidłowe przesłanie kryptowalut przez Użytkownika będące wynikiem działań lub zaniechań Użytkownika, w szczególności Serwis nie odpowiada za wybranie nieobsługiwanego przez Serwis standardu sieci dla przesyłu kryptowaluty, za podanie nieprawidłowych danych (np. nieprawidłowy adres email) oraz przesył nieobsługiwanych kryptowalut.
 3. W przypadkach opisanych w ust. 2 powyżej Serwis może dokonać na prośbę Użytkownika próby odzyskania kryptowalut za pomocą ręcznej procedury. Serwis nie gwarantuje jednak pozytywnego rezultatu w przypadku zainicjowania procedury. Procedura dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników, którzy mają w pełni zweryfikowane konto Użytkownika w Serwisie zgodnie z procedurami obowiązującymi w Serwisie.
 4. Minimalna wartość depozytu do odzyskania to równowartość 250 USDT. Kryptowaluty nieobsługiwane przez Serwis, w tym ICOs, airdrops, blockchain fork i inne, nie zostaną zapisane na koncie Użytkownika.
 5. Aby zainicjować procedurę odzyskiwania kryptowalut Użytkownik powinien podjąć następujące działanie:
  1. Użytkownik powinien zgłosić wniosek o zainicjowanie procedury na adres email [email protected], za pomocą adresu mailowego przypisanego do konta w Serwisie, w temacie wpisując „[ODZYSKANIE KRYPTO]”, w terminie nie późniejszym niż 90 dni od dnia zdarzenia związanego z prośbą.
  2. Wiadomość powinna zawierać jak najdokładniejszy opis sytuacji oraz dane dotyczące przesyłu:
   1. jaka kryptowaluta/token,
   2. ilość jednostek,
   3. data i godzina dokonania transakcji,
   4. hash transakcji z linkiem do explorera blockchain.
   Jeżeli wymagane będą dodatkowe informacje, Użytkownik zobowiązuje się podać je w wyznaczonym terminie pod rygorem odmowy dokonania procedury odzyskiwania kryptowaluty/tokenu.
  3. Użytkownik powinien dokonać opłaty za zainicjowanie procedury w wysokości 100 USDT poprzez przesłanie (przed zgłoszeniem wniosku o zainicjowanie procedury) za pomocą transferu ze swojego konta na portfel wewnętrzny na adres: [email protected] Brak dokonania opłaty spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 6. Spełnienie ww. wymogów nie gwarantuje odzyskania kryptowalut zgodnie z wnioskiem Użytkownika. Każde zgłoszenie rozpatrywane jest indywidualnie.
 7. Czas realizacji wniosku przez Serwis to 10 dni roboczych od dnia rejestracji wniosku.
 8. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji wniosku bez podania przyczyny.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji wniosku opłata uiszczona przez Użytkownika zostanie zwrócona na jego konto w Serwisie.
§2 Delisting kryptowalut lub tokenów
 1. Serwis zastrzega sobie prawo w każdym czasie do delistingu rynku kryptowalut lub tokenów (dalej jako “kryptowaluty”) oferowanych w Serwisie (tzn. ukrycia rynku lub jego pełnego zamknięcia) bez podania przyczyny i bez uprzedniego informowania Użytkowników.
 2. W przypadku pełnego zamknięcia rynku wszystkie niewykonane zlecenia złożone na rynku zostają anulowane a środki są zwracane na portfele Użytkowników.
 3. Serwis postara się w miarę możliwości informować Użytkowników o delistingu z wyprzedzeniem. Informacja ta może być w szczególności przekazana na stronie Serwisu.
§3 Wstrzymania obsługi kryptowalut lub tokenów
 1. Serwis zastrzega sobie prawo w każdym czasie do wstrzymania obsługi kryptowalut oferowanych w Serwisie bez podania przyczyny i bez uprzedniego informowania Użytkowników.
 2. Wstrzymanie obsługi danej kryptowaluty odbywa się kolejno poprzez:
  1. wstrzymanie przyjmowania depozytów,
  2. wstrzymanie realizacji wypłat,
  3. wstrzymanie pokazywania stanu portfela Użytkownika.
 3. Serwis postara się w miarę możliwości informować Użytkowników o delistingu lub wstrzymaniu obsługi kryptowalut z wyprzedzeniem. Informacja ta może być w szczególności przekazana na stronie Serwisu.
 4. W przypadku delistingu, Serwis umożliwi Użytkownikom samodzielny przesył kryptowalut na portfel zewnętrzny w terminie nie krótszym niż 60 dni od zdarzenia wskazanego w §3 ust.2 lit. c. Transfer środków na portfel zewnętrzny jest płatny zgodnie z cennikiem. Termin ten może jednak ulec skróceniu bez podania przyczyny.
 5. Użytkownik ma prawo w terminie do 60 dni od zdarzenia wskazanego w §3 pkt.4 do samodzielnego przesyłu kryptowaluty na portfel zewnętrzny. Powyższa operacja obciążona będzie jednak opłatą w wysokości 100USDT. Wskazane środki Użytkownik musi posiadać na swoim portfelu w Serwisie przed dokonaniem transferu na portfel zewnętrzny.
 6. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie rynku delistowanej kryptowaluty/tokenu, a także za wszelkie szkody i wydatki związane z delistowaniem.
§4 Przyjmowanie wpłat na konto użytkownika po sieci blockchain
 1. W niniejszym paragrafie jako przyjmowanie wpłat na konto użytkownika rozumie się przyjmowanie na konto użytkownika na giełdzie kryptowalut/tokenów listowanych na Giełdzie za pośrednictwem zewnętrznych portfeli.
 2. Serwis nie przyjmuje wpłat kryptowalut/tokenów wykonanych inną niż tradycyjną metodą przesyłu ERC20, co oznacza, że zabronione jest dokonywanie wpłat za pomocą proxy, Wirex, Coinbase oraz FlyingAtom. Depozyty wykonane jedną z wymienionych metod nie będę obsłużone a ich odzysk będzie niemożliwy do realizacji przez Serwis.
 3. Serwis, z uwagi na koszty przesyłu kryptowalut, może w każdym czasie wprowadzić minimalne kwoty wpłat kryptowalut/tokenów na konto użytkownika, jak również minimalne kwoty wypłat na portfele zewnętrzne. Szczegółowe informacje nt. opłat Operator publikuje pod linkiem: https://trade.kanga.exchange/currencies
§5 Postanowienia końcowe
 1. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w każdym czasie. O zmianie Polityki Użytkownicy zostaną poinformowani za pomocą Serwisu.
 2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Polityce znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu.