Regulamin serwisu

Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z serwisu Kanga Exchange (zwany dalej Serwisem) przez osoby trzecie. Serwis Kanga Exchange jest udostępniany przez Good Solution Investments Limited, Cromwell House, Ground-Floor, 117 Albert Street, Belize City, Belize (dalej jako Operator). Zanim zaczniesz korzystać z usług serwisu Kanga Exchange miej świadomość, że jakiekolwiek działania związane z jednostkami udziałów w rozproszonych kryptograficznych systemach księgowych (zwanych dalej kryptowalutami) oraz tokenami (znakami legitymacyjnymi odwzorowującymi pewne wartości) tj. w szczególności sprzedaż, posiadanie, inwestowanie w kryptowaluty czy też tokeny wiąże się z ryzykiem. Wartości kryptowalut, tokenów mogą ulegać znacznym wahaniom i istnieje znaczne ryzyko strat ekonomicznych związanych z wyżej wymienionymi działaniami. Korzystając z jakichkolwiek usług Kanga Exchange oświadczasz, że, jesteś świadom ryzyka oraz wszelkich zagrożeń związanych z jakimikolwiek działaniami na kryptowalutach i tokenach oraz pochodnych i w jak najszerszym zakresie dozwolonym przepisami bezwzględnie obowiązującymi zwalniasz z odpowiedzialności operatora Kanga Exchange z tytułu korzystania z usług oferowanych za pomocą Serwisu.
§1
 1. Operator świadczy usługi opisane w niniejszym regulaminie po dokonaniu procedury rejestracji konta i po utworzeniu konta. Świadczenie usług następuje na rzecz:
  1. osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby, które ukończyły 18 rok życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych),
  2. innych podmiotów posiadających zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów,
  które zaakceptowały Regulamin i zawarły umowę o świadczenie usług (dalej jako Użytkownik).
 2. Każdy kto zaakceptuje niniejszy Regulamin oświadcza, że:
  1. znane jest mu ryzyko związane z zakupem, posiadaniem czy też inwestowaniem w kryptowaluty i tokeny oraz jest świadomy, iż jednym z elementów tego ryzyka jest możliwość utraty wszystkich środków finansowych w wyniku nagłych zmian w kursach kryptowalut i tokenów;
  2. jest świadomy, iż podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość przejęcia kontroli nad urządzeniem Użytkownika lub w inny sposób pozyskanie danych przez osoby trzecie w celu przejęcia Konta Użytkownika w Serwisie, skutkiem czego może nastąpić kradzież środków finansowych Użytkownika;
  3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  4. posiada ważne, skuteczne oraz odpowiednie umocowanie do działania w imieniu Użytkownika i inne uprawnienia, które umożliwiają rejestrację konta oraz korzystanie z usług Operatora – w przypadku osób innych niż osoby fizyczne,
  5. podaje wyłącznie prawdziwe i pełne dane Użytkownika, które są aktualne i obowiązujące,
  6. nie znajduje się aktualnie w USA, nie jest rezydentem USA oraz nie działa w imieniu podmiotu gospodarczego posiadającego siedzibę w USA lub w innym kraju, w którym dostęp do Serwisu lub korzystanie z usług Operatora byłoby niezgodne z ich prawem,
  7. nie znajduje się na liście osób oraz podmiotów wskazanych na listach publikowanych przez Generalnego Inspektora na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, wydanych na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych aktami terrorystycznymi, w szczególności na listach, o których mowa w pkt 3 rezolucji 2253 (2015) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub w pkt 1 rezolucji 1988 (2011) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych,
  8. jego konto nigdy wcześniej nie zostało zawieszone lub usunięte z Serwisu z jakiegokolwiek powodu.
 3. Operator dokłada wszelkich starań celem zapewnienia nieprzerwanego działania serwisu. Operator ma jednak prawo do zawieszenia działania serwisu w szczególności w przypadku konieczności zaktualizowania oprogramowania serwisu lub zaistnienia okoliczności uniemożliwiających prawidłowe działanie serwisu. Właściciel serwisu dołoży wszelkich starań aby przerwa w działaniu serwisu w takiej sytuacji była jak najkrótsza.
 4. Korzystanie z Serwisu uzależnione jest od posiadania urządzenia z dostępem do Internetu oraz zawierającego niezbędne oprogramowanie spełniające minimalne warunki techniczne niezbędne do wyświetlania Serwisu tj. prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer; włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce); aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS; w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android w wersji nie mniej niż 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 10.0.
 5. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr osobistych innych osób. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  1. niepublikowania i niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym treści naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej osób trzecich,
  2. niepodejmowania działań, które mogą spowodować zakłócenie, wadliwość lub przerwę w działaniu Serwisu,
  3. niewprowadzania osób korzystających z Serwisu oraz Administratora w błąd, np. poprzez podawanie nieprawdziwych informacji,
  4. powstrzymywania się od działania w złej wierze, od nadużywania funkcjonalności Serwisu, korzystania z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem i wbrew Regulaminowi
  5. niekorzystania z usług bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;
 6. Serwis (z wyłączeniem logotypów kryptowalut, tokenów oraz innych logotypów do których prawa mają podmioty trzecie), w tym w szczególności wszelkie kody źródłowe, znaki graficzne stanowią własność intelektualną Operatora lub osób trzecich i ich jakiekolwiek kopiowanie, rozporządzanie i korzystanie bez zgody Administratora lub właściwych osób trzecich jest zabronione.
§2
 1. W celu skorzystania z usług oferowanych przez Operatora należy dokonać nieodpłatnej rejestracji konta w Serwisie.
 2. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza i podania wymaganych danych w szczególności adresu email Użytkownika oraz zapoznania się z Regulaminem, zaakceptowanie jego postanowień oraz zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego osoba dokonująca rejestracji konta musi potwierdzić utworzenie Konta poprzez kliknięcie link znajdujący się w wiadomości email przesłanej przez Operatora na adres podany podczas rejestracji. Następnie wymagane jest podanie bezpiecznego oraz unikalnego hasła do konta Użytkownika. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi udostępnienia konta, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do konta po zalogowaniu się za pomocą danych uwierzytelniających i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych. Usługa udostępnienia konta jest nieodpłatna.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony swoich haseł dostępu do konta w Serwisie, a także dostępu do konta pocztowego i innych środków komunikacji za pomocą których otrzymuje wiadomości związane z działaniem Serwisu. Operator nie odpowiada za utratę kryptowalut oraz tokenów przechowywanych na Kontach w jak najszerszym zakresie dopuszczalnym przepisami bezwzględnie obowiązującymi, w szczególności Operator nie odpowiada za utratę kryptowalut oraz tokenów, związaną z zaniedbaniami Użytkownika dotyczącymi ochrony opisanych w tym punkcie danych.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania swoich danych podanych w koncie Użytkownika. Operator ma prawo do zablokowania konta Użytkownika w przypadku podejrzenia, że dane są nieaktualne.
 6. Operator może odmówić utworzenia Konta Użytkownika z jakiegokolwiek powodu, w szczególności w przypadku podejrzenia o nieprawdziwość, któregokolwiek z oświadczeń o których mowa w §1 ust. 2 Regulaminu.
§3
 1. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności konta Użytkownika, w szczególności umożliwienia korzystania z płatnych usług konieczne jest przeprowadzenie identyfikacji Użytkownika zgodnie z właściwymi przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Operator może żądać od Użytkownika przeprowadzenia identyfikacji Użytkownika w szczególności w przypadku:
  1. Dokonania zapłaty za usługi, w tym również usługi świadczone przez partnerów, przelewem bankowym i następnie żądania przesłania kryptowaluty na portfel zewnętrzny,
  2. Żądania przesłania kryptowaluty na konto (portfel wewnętrzny) niezweryfikowanego Użytkownika – weryfikacja Użytkownika który żąda przesłania kryptowaluty na konto (portfel wewnętrzny) innego Użytkownika.
 2. Identyfikacja może odbyć się w szczególności poprzez:
  1. podanie imienia, nazwiska, obywatelstwa, adresu zamieszkania, kraju urodzenia, informacji o rezydenturze podatkowej i zajmowanym eksponowanym stanowisku politycznym, nr telefonu, data urodzenia oraz numeru dokumentu tożsamości, numer w spisie zbioru ludności właściwego kraju Użytkownika – w przypadku jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną,
  2. w przypadku Użytkownika instytucjonalnego tj. osoby prawnej lub posiadającej osobowość prawną lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej: przesłanie skanu odpisu z Rejestru Handlowego podmiotu dla właściwego kraju, przesłanie umowy spółki, danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, podanie tożsamości osoby uprawnionej do reprezentacji Użytkownika zgodnie z lit. a) powyżej, podanie informacji dotyczących wszystkich beneficjentów rzeczywistych Użytkownika aż do wskazania osób fizycznych.
 3. W celu weryfikacji, niezależnie od ust. 2 powyżej, Użytkownik musi przedstawić Operatorowi dokument stwierdzający tożsamość poprzez przesłanie go w formie skanu lub zdjęcia w formacie .jpg lub .png. Skan/zdjęcie dokumentu stwierdzającego tożsamość musi spełniać następujące warunki: dane na dokumencie muszą być wyraźne, wszystkie krawędzie dokumentu muszą być widoczne, żadna z danych nie może być zasłonięta. Plik nie może zawierać jakichkolwiek znamion przeróbki cyfrowej.
 4. Operator może poprosić Użytkownika o dodatkowe przesłanie zdjęcia dokumentu tożsamości, wykonanego w taki sposób, aby jednocześnie była widoczna twarz Użytkownika oraz dokument tożsamości (tzw. selfie), ewentualnie o kontakt telefoniczny lub połączenie się Użytkownikiem za pomocą komunikatora video (np. Skype, Google meet).
 5. Potwierdzenie adresu Użytkownika lub osoby reprezentującej Użytkownika może nastąpić na podstawie zdjęcia w formacie .jpg lub .png, rachunku (za prąd, wodę, gaz, itd.), umowy z instytucją zaufania publicznego, pisma urzędowego lub wyciągu bankowego lub potwierdzenia przelewu pochodzącego od instytucji finansowej na których widnieją dane adresowe Użytkownika wraz z imieniem i nazwiskiem, a także data sporządzenia (nie starsza niż 6 miesięcy).
 6. Operator może na każdym etapie korzystania z Serwisu przez Użytkownika żądać ponownego przesłania informacji wskazanych wyżej, jak również może żądać innych niż opisane w ust. 1-5 informacji w celu wypełnienia ciążących na Operatorze obowiązków związanych z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 7. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika na potrzeby zapewnienia prawidłowego świadczenia usług w Serwisie, przestrzegania niniejszego regulaminu oraz spełnienia wymagań związanych z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności udostępnionej na stronie https://support.kanga.exchange/privacy-policy/
 8. Operator może w każdym czasie ograniczyć lub zablokować możliwość wpłat lub/i wypłat z Konta w ramach dostępnych portfeli w przypadku niezweryfikowania danych konta Użytkownika oraz w szczególności w przypadku podejrzenia Operatora, że zweryfikowane dane są fałszywe lub w przypadku naruszenia przepisów prawa czy też regulaminu.
§4
 1. Operator świadczy za pomocą Serwisu płatne usługi polegające na kojarzeniu osób zainteresowanych kupnem i sprzedażą kryptowalut. Usługa realizowana jest poprzez umożliwienie przechowywania na koncie Użytkownika kryptowalut, oraz składania ofert kupna i sprzedaży kryptowalut po wskazanym przez Użytkownika kursie, oraz realizację ofert kupna i sprzedaży o zbieżnym kursie. Operator nie prowadzi gry na kursach w Serwisie – nie jest animatorem rynku (market makerem). Kursy poszczególnych kryptowalut w Serwisie wynikają z transakcji zawieranych przez Użytkowników bez ingerencji Operatora.
 2. Operator w ramach Serwisu może świadczyć również inne niż opisane w Regulaminie usługi na podstawie odrębnych regulaminów świadczenia usług.
 3. Operator zastrzega, że nie świadczy usług płatniczych, żadnych usług finansowych oraz inwestycyjnych, w szczególności nie uczestniczy w obrocie papierami wartościowymi oraz innymi instrumentami finansowymi. Operator może jednak informować w Serwisie o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów czy też partnerów.
 4. Korzystanie z usług odbywa się wyłącznie przez Użytkowników po zalogowaniu się do Serwisu.
 5. Moment uwidocznienia transakcji w saldzie Konta Użytkownika jest momentem zawarcia między Użytkownikami umowy sprzedaży kryptowaluty lub tokena. Każdorazowa cena wskazana w ofercie kupna albo sprzedaży kryptowaluty lub tokenu jest ceną pochodzącą od Użytkownika, a decyzja o wprowadzeniu do Serwisu oferty zawarcia transakcji stanowi wyłącznie przejaw woli użytkownika Serwisu. Serwis nie gwarantuje i nigdy nie gwarantował zysku na zmianie różnicy kursowej kryptowaluty lub tokenu. Serwis nie gwarantuje, iż spis ofert zakupu lub sprzedaży kryptowalut lub tokenów wyświetlany w oknie przeglądarki internetowej Użytkownika odzwierciedla przez cały czas jego realne pozycje i wartości. Na wyświetlanie aktualnego kursu czy wartości ofert zakupu lub sprzedaży ma wpływ m.in. wydajność przeglądarki, a także szybkość i stabilność Internetu.
 6. Operator generuje dla każdego Użytkownika indywidualne adresy pozwalające na dokonywanie wpłat i wypłat kryptowalut lub tokenów. Operator nie przechowuje walut FIAT Użytkowników i nie świadczy usług płatniczych na rzecz Użytkowników.
 7. Opłata za świadczoną usługę związaną z korzystaniem z Serwisu w związku z zawartą transakcją pobierana jest automatycznie z Konta Użytkownika w chwili rejestracji danej transakcji. Wysokość opłat określana jest w cenniku. Operator w każdej chwili może zmienić cennik, co nie stanowi zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Operator wskazuje również, że w związku z przesyłaniem kryptowalut lub tokenów pobierane są opłaty transakcyjne. Więcej informacji o opłatach transakcyjnych: https://en.wikipedia.org/wiki/Bitcoin#Transaction_fees
 8. Wykorzystywanie Serwisu w celach związanych z działalnością gospodarczą Użytkownika, jak również wskazywanie osobom trzecim portfeli kryptowalut jako rachunku Użytkownika służącego do prowadzenia rozliczeń jest zabronione.
§5
 1. Operator w jak najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przepisami prawa bezwzględnie obowiązującymi wyłącza i ogranicza odpowiedzialność za świadczenie usług na podstawie niniejszego regulaminu wobec Użytkownika, w szczególności z tytułu jakichkolwiek gwarancji, rękojmi. Operator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia przy wyświetlaniu Serwisu na urządzeniach wykorzystywanych przez Użytkownika, czas rejestracji transakcji przy obciążaniu portfeli poszczególnych Kryptowalut lub tokenów, straty finansowe poniesione przez Użytkowników wynikłe z braku możliwości dokonywania transakcji za pośrednictwem Serwisu w czasie przerwy technicznej; straty finansowe Użytkowników wynikłe z różnic kursowych powstałe podczas blokady danej transakcji lub Konta Użytkownika dokonanej zgodnie z Regulaminem lub na żądanie organów państwowych; za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu; skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami;
 2. Operator nie odpowiada za możliwą utratę kryptowalut lub tokenów w przypadku zaistnienia czynników niezależnych od właściciela serwisu takich jak np. działania siły wyższej, awarii sprzętowych, odnalezionych błędów w systemie kryptowalut lub tokenów, działań bądź zaniedbań osób trzecich, mających wpływ na działanie Serwisu.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku jego działania na szkodę Serwisu bądź innych Użytkowników, lub naruszającego przepisy obowiązującego prawa. Użytkownik zwalnia Operatora od odpowiedzialności i jest odpowiedzialny za to, że osoba trzecia nie będzie żądała od Operatora naprawienia powstałych w ten sposób szkód, oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych przez Operatora w związku z roszczeniami związanymi z tymi szkodami.
§6
 1. Operator w ramach Serwisu świadczy równieżusługi polegające na udostępnieniu Użytkownikom możliwości (funkcjonalność) wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów przelewu wierzytelności z konta (portfela) kryptowalutowego w Serwisie na zabezpieczenie lub innych umów na zabezpieczenie zawartych (lub mających być zawartymi) umów pożyczki, w których to Użytkownik jest pożyczkobiorcą (dalej również jako: Pożyczkobiorca), a druga Strona – pożyczkodawcą (dalej również jako: Pożyczkodawca).
 2. Operator nie jest stroną żadnych umów, o których mowa w ust. 1 powyżej. Operator udostępnia wyłącznie funkcjonalność w ramach Serwisu. Operator nie gwarantuje w żaden sposób wykonania jakichkolwiek postanowień umów opisanych w ust.1 wyżej przez którąkolwiek ze stron tych umów. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania jak i zaniechania Użytkownika jak i Pożyczkodawcy wynikające z zawartych przez nich umów.
 3. Funkcjonalność powyższa dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników, którzy posiadają aktywne, niezablokowane i zweryfikowane konto w Serwisie. 4. Operator świadczy usługi opisane w niniejszym paragrafie na wyraźne żądanie Użytkownika, które może być wyrażone w szczególności w jakiejkolwiek umowie z Pożyczkodawcą, na co Użytkownik wyraża zgodę. Użytkownik wyraża również zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych oraz informacji zawartych w umowach z innymi podmiotami. Użytkownik jednocześnie może upoważnić Pożyczkodawcę do przesłania do Operatora treści wszelkich umów zawieranych między Użytkownikiem a Pożyczkodawcą wraz z żądaniem wykonania przez Operatora usługi, o której mowa w ust. 1
 4. Opisana w ust. 1 usługa, świadczona na wyraźne żądanie Użytkownika, polega w szczególności na:
  1. dokonaniu przez Operatora tymczasowej blokady kryptowalut (wierzytelności) będących w dyspozycji Użytkownika na jego koncie (portfelu) na czas nieprzekraczający 7 dni od dnia otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 4 poprzez ich przeniesienie na inne konto (portfel) przypisany do Użytkownika, z którego nie będzie możliwe przesłanie kryptowaluty na inne konto lub portfel, a także nie będzie możliwości wypłaty tych środków lub ich dysponowania w inny sposób, z zastrzeżeniem cofnięcia zgody przez Użytkownika aż do momentu uzyskania przez Operatora zawiadomienia o zawarciu umowy przelewu wierzytelności z konta (portfela) kryptowalutowego w Serwisie lub zawiadomienia o zawarciu innej umowy,
  2. Dokonaniu zabezpieczenia wierzytelności o wypłatę kryptowalut będących na innym koncie (portfelu) Użytkownika, o którym mowa w lit. A powyżej, na czas przekraczający 7 dni, w tym w szczególności wynikający z umowy pożyczki, umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie lub innej umowy poprzez uniemożliwienie Użytkownikowi i innym podmiotom przesłania kryptowaluty z konta (portfela) na inne konto lub portfel, a także wyłączenie możliwości wypłaty tych środków lub dysponowania w inny sposób z zastrzeżeniem postanowień opisanych poniżej.
 5. Operator zobowiązuje się na żądanie Użytkownika i za jego zgodą do realizowania usługi opisanej w ust. 1 i 4 powyżej zgodnie z treścią umowy przelewu wierzytelności z konta (portfela) kryptowalutowego w Serwisie na zabezpieczenie, innych umów na zabezpieczenie kryptowalut oraz umów pożyczki zawartych przez Użytkownika, w szczególności na umożliwienie przesłania kryptowaluty z konta (portfela) o jakim mowa w ust. 5 lit. B powyżej na żądanie Użytkownika lub innego uprawnionego podmiotu (w tym Pożyczkodawcy) w oparciu o treść oświadczenia Pożyczkodawcy. Operator zastrzega sobie prawo pobrania stosownej opłaty za tę usługę, o ile taka opłata zostanie wprowadzona, będzie ona widoczna dla Użytkownika w Serwisie.
 6. Operator nie ma obowiązku sprawdzania prawdziwości jakichkolwiek oświadczeń składanych przez podmioty o których mowa w niniejszym paragrafie, Użytkownik oświadcza tym samym, że wszelkie jego dane i jego oświadczenia, które znajdą się w treści umów, o których mowa w ust. 1 będą zgodne z prawdą i tym samym ponosi wszelką odpowiedzialność finansową i majątkową za jakiekolwiek skutki niezgodności tych danych z prawdą.
§7
 1. Zarówno Operator oraz Użytkownik mają prawo wypowiedzieć postanowienia niniejszego regulaminu z terminem 7-dniowym, przy czym wypowiedzenie przez Użytkownika musi być poprzedzone weryfikacją danych osobowych podanych przez Użytkownika w sposób wskazany przez Operatora. Użytkownik podczas okresu wypowiedzenia zobowiązany jest do zamknięcia wszystkich pozycji i transferu wszystkich tokenów lub kryptowalut z portfela Użytkownika.
 2. Operator może wypowiedzieć Użytkownikowi postanowienia niniejszego regulaminu w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień regulaminu, w szczególności w przypadku braku możliwości potwierdzenia przez Użytkownika tożsamości zgodnie z postanowieniami regulaminu, nieprawdziwości oświadczeń o których mowa w §1 ust. 2 oraz w przypadku podejrzenia prania pieniędzy. Operator ma prawo zablokować również wszystkie środki Użytkownika do czasu wyjaśnienia okoliczności naruszenia postanowień regulaminu, a w przypadku naruszenia przepisów prawa ma prawo do zablokowania środków i przekazania ich zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania części lub całości funkcji konta Użytkownika (w tym możliwości dokonywania wypłat, możliwości korzystania z usług Operatora świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu lub innych regulaminów) w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu lub przepisów prawa. W takiej sytuacji Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości kupna lub sprzedaży kryptowalut, w tym spadek lub wzrost wartości zablokowanych kryptowalut na koncie.
 4. Zmiany w treści niniejszego regulaminu wymagają ponownej akceptacji przez Użytkownika. Operator poinformuje Użytkowników o zmianie regulaminu w terminie 7 dni przed wejściem w życie nowych postanowień regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu w terminie do dnia wejścia w życie jego nowych postanowień, Operator może zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania lub wypowiedzenia postanowień niniejszego regulaminu Użytkownikowi, anulowania wszystkich zleceń złożonych przez Użytkownika oraz zwrotu kryptowalut i tokenów zgromadzonych na koncie Użytkownika, chyba że użytkownik nie może domagać się ich zwrotu w przypadkach wskazanych w regulaminie.
§8
 1. Użytkownik ma możliwość skontaktować się z Operatorem drogą elektroniczną na adres mailowy: [email protected]
 2. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w przypadku jeżeli uważa, że usługi świadczone są przez Operatora niezgodnie z niniejszym regulaminem.
 3. Operator przyjmuje reklamacje wyłącznie mailowo na adres: [email protected]
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana z adresu email podanym przez Użytkownika w Serwisie oraz powinna zawierać: przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację oraz proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia Operator zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 (czternastu) dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 6. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową.
§9
 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, zawartej na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo Belize, z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 3. W przypadku jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu okaże się nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają wiążące między Stronami.
 4. Operator może bez zgody Użytkownika przenieść prawa i obowiązki wynikające z regulaminu na jakikolwiek inny podmiot, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.