Regulamin usługi KangaPay

§ 1. Preambuła
 1. Regulamin usługi „KangaPay”, jako metody płatności, określa prawa i obowiązki stron, w związku z dokonywanymi transakcjami w ramach serwisów internetowych, w których dysponent zdecyduje się umieścić taką funkcjonalność, a odbiorca skorzystać z niej.
 2. Podmiotem zapewniającym usługę KangaPay jest Good Solution Investments Limited, Cromwell House, Ground-Floor, 117 Albert Street, Belize City, Belize. Kontakt z dostawcą usługi dostępny jest pod adresem elektronicznym: [email protected] Dla celów niniejszego regulaminu dostawca usługi będzie określany jako „Administrator”.
§ 2. Postanowienia ogólne
 1. Na potrzeby uproszczenia stosowania niniejszego regulaminu używa się pojęć „Sprzedawca” i „Kupujący” (tj. „Użytkownicy) odzwierciedlających role stron transakcji gospodarczej dla których Administrator świadczy usługę udostępnienia metody płatności. Zastrzega się przy tym, że jest to funkcjonalność techniczna i relacje stron mogą kształtować się odmiennie niż w określeniu powyżej, w związku z czym nie zawsze będzie dochodziło do transakcji kupna/sprzedaży, ale również może dochodzić do innych jak choćby darowizny. Nazewnictwo wskazane powyżej utrzymuje się jednak dla przejrzystości regulaminu.
 2. Definicje:
  • Administrator – Good Solution Investments Limited;
  • API – jest to zestaw reguł umożliwiających przesyłanie danych między aplikacjami;
  • Sprzedawca – podmiot, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, oferujący produkty (towary lub usługi), który umożliwia przyjmowanie płatności w kryptowalutach za pośrednictwem usługi KangaPay lub inny podmiot który wykorzystuje usługę jako metodę płatności;
  • Kryptowaluta – oznacza tokeny płatnicze znajdujący się w obiegu na giełdach kryptowalutowych.
  • Kupujący – podmiot, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, dokonujący przesłania środków w kryptowalutach przy pomocy funkcjonalności KangaPay;
  • Produkty – towary lub usługi oferowane przez Sprzedawcę;
  • KYC/AML – zbiór czynności, w wyniku realizacji których pozyskiwane są informacje o poszczególnym użytkowniku. Czynności te wykonywane są w celu określenia właściwego dla danych stosunków gospodarczych lub transakcji zakresu środków bezpieczeństwa finansowego oraz oceny ryzyka związanego z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, z uwzględnieniem określonych rodzajów ryzyka;
  • Użytkownik – osoba korzystająca z KangaPay;
  • Waluta fiducjarna – prawny środek płatniczy, emitowany przez odpowiednie instytucję państwowe lub międzynarodowe;
 3. W zakresie interpretacji postanowień regulaminu:
  1. Odniesienia do „Paragrafu”, „Ustępu”, „Punktu”, „Litery”, stanowią odniesienia do jednostki redakcyjnej tych dokumentów;
  2. Nagłówki mają charakter wyłącznie porządkowy i mogą wpływać na wykładnię i interpretację regulaminu jedynie posiłkowo;
  3. Odniesienie do dokumentu stanowi odniesienie do odpowiedniego dokumentu wraz z jego wszelkimi późniejszymi zmianami lub modyfikacjami, chyba że co innego wynika z treści odniesienia;
  4. W regulaminie, oprócz sytuacji, w której kontekst wymaga inaczej:
   1. słowa określające jeden rodzaj, obejmują wszystkie rodzaje,
   2. słowa określające liczbę pojedynczą obejmują również liczbę mnogą, a słowa określające liczbę mnogą obejmują również liczbę pojedynczą,
   3. słowom zaczynającym się z wielkiej litery nadaje się znaczenie zdefiniowane w ust. 2.3. regulaminu.
§ 3. Przedmiot usługi KangaPay
 1. Przedmiotem usługi KangaPay jest funkcjonalność umożliwiająca wysyłanie i otrzymywanie płatności (tzw. metoda płatności).
 2. Kupujący za pośrednictwem usługi KangaPay ma możliwość zapłaty za produkty oferowane przez Sprzedawcę w preferowanej przez Kupującego kryptowalucie, natomiast Sprzedawca – otrzymania zapłaty w wybranej przez niego kryptowalucie.
 3. Administrator w żadnym momencie nie będzie wchodził w posiadanie Waluty fiducjarnej, ani nie będzie dokonywał usługi przekazu Waluty fiducjarnej między Sprzedawcą a Kupującym. Funkcjonalność KangaPay można wykorzystywać wyłącznie w zakresie kryptowalut. Celem sprzedaży uzyskanych kryptowalut należy skorzystać z innej usługi niedostępnej w zakresie KangaPay.
§ 4. Warunki korzystania z usługi KangaPay
 1. Funkcjonalność KangaPay jest dostępna jako jedna z dodatkowych usług świadczonych w ramach https://trade.kanga.exchange.
 2. Dostęp do usługi KangaPay jest możliwy poprzez wykorzystanie klucza publicznego oraz klucza prywatnego – klucz prywatny umożliwia autoryzowanie komunikacji z serwerem Administratora, w związku z czym należy chronić klucz prywatny przed dostępem osób trzecich. Celem skorzystania przez Sprzedawcę z tej usługi wymagane jest przejście przez procedurę KYC/AML zawartą na https://trade.kanga.exchange. Po dokonaniu tego należy wejść na swój profil na tym Serwisie i w zakładce KangaPay wypełnić dostępny formularz. Po akceptacji formularza przez Administratora otrzymuje się klucz publiczny oraz klucz prywatny, których należy użyć do komunikacji w oparciu o API usługi Administratora. Sprzedawca może wówczas dodać funkcjonalność w ten sposób na swój serwis i wykorzystywać jako metodę płatności.
 3. Dostęp do usługi KangaPay jest możliwy ze strony Kupującego jeśli widzi on w serwisie Sprzedawcy taką metodę płatności. Kupujący musi posiadać konto na https://trade.kanga.exchange. W profilu użytkownik może wygenerować jednorazowy kod, który następnie wykorzystywany jest celem dokonania płatności do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca oświadcza, że:
  1. jest świadomy sposobu opodatkowania kryptowalut w kraju w którym działa, w tym tego, że co do zasady uzyskanie zapłaty w kryptowalutach za produkty nie zwalnia z obowiązku opodatkowania i podatek może występować nie jako zysk kapitałowy płatny raz w roku, a na bieżąco według sposobu opodatkowania działalności;
  2. w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do kwestii podatkowych skontaktuje się z doradcą podatkowym aby w sposób prawidłowy uiszczać należności publicznoprawne;
  3. działa w imieniu własnym i na własną rzecz, a w szczególności nie jest podmiotem oraz nie działa na rzecz osoby lub podmiotu będącego obywatelem bądź rezydentem państw, których prawo ogranicza lub zabrania udziału w procesach związanych z kryptowalutami;
  4. zapoznał się z zakresem świadczonych usług przez Administratora, jak również uzyskał wszelkie niezbędne informacje i dane, które uznaje za wystarczające do podjęcia decyzji o akceptacji niniejszego regulaminu oraz posiada szeroką wiedzę w zakresie funkcjonowania, użytkowania czy użyteczności oprogramowania opartego na technologii blockchain;
  5. jest świadomy sposobu działania KangaPay jako wyłącznie funkcjonalności będącej metodą płatności i tego, że Administrator nie jest tzw. instytucją obowiązaną w stosunku do klientów Sprzedawcy (tj. do Kupujących) w zakresie relacji gospodarczej w jakiej występuje Kupujący oraz Sprzedający;
  6. w związku zawarciem umowy z Administratorem, na podstawie której odbywa się przekazanie jednostek kryptowalut do Sprzedawcy od Kupującego, Sprzedawca otrzymuje ekwiwalentne świadczenie, w związku z czym ustala się, że Sprzedawcy nie przysługują dodatkowe roszczenia, w tym wynikające z jakichkolwiek opłat transakcyjnych ani zmian kursowych przekazywanych kryptowalut;
  7. akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu w całości, bez zastrzeżeń oraz uzupełnień.
 5. Administrator w związku z zawarciem umowy ze Sprzedawcą, dokonuje jego weryfikacji, stosując procedurę KYC/AML, określając poziomy weryfikacji oraz potrzebne do tego dokumenty. Zgodnie z wymogami prawa Administrator dokonuje powtórnej weryfikacji Sprzedawcy w przypadku wystąpienia konieczności jego weryfikacji, według wewnętrznej procedury bezpieczeństwa. Dodatkowa weryfikacja może polegać na konieczności przesłania innych dokumentów potwierdzających tożsamość poszczególnego Sprzedawcy.
 6. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres Administratora lub. Administrator może zachować dane niezbędne do identyfikacji na wypadek wystąpienia roszczeń bądź zapytań uprawnionych organów.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania usługi KangaPay zgodnie z jej przeznaczeniem, obowiązującymi regulacjami, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu, w szczególności do wykorzystania usługi KangaPay wyłącznie do płatności za produkty (oferty tych produktowów) zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nienaruszających praw osób trzecich oraz niewprowadzających w błąd użytkowników. Użytkownik jest zobowiązany chronić wszelkie swoje hasła, loginy oraz klucze prywatne umożliwiające dostęp do przekazanych mu kryptowalut, przed dostępem osób trzecich oraz objęty jest zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Wszelkie skutki powstałe w wyniku wejścia w posiadanie przez osoby trzecie haseł, kluczy bądź innych danych umożliwiających dostępu do kryptowalut należących do Użytkownika, nie rodzą odpowiedzialności po stronie Administratora.
 9. Administrator nie przetwarza ani nie zachowuje danych dostępowych, umożliwiających zarządzanie kryptowalutami przekazanymi do Sprzedawcy tj. znajdujące się poza funkcjonalnością Kanga Wallet, w tym również kluczy prywatnych Sprzedawcy, w przypadku gdy Sprzedawca wypłaci je na prywatny portfel. Sprzedawca jest zobowiązany do ochrony ww. danych dostępu, bowiem w przypadku ich utraty, Administrator nie ma możliwości ich odzyskania.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia z ważnego powodu umowy w trybie natychmiastowym, w szczególności wobec naruszenia istotnych postanowień niniejszego regulaminu, za które uznaje się zwłaszcza rozpowszechnianie informacji niekorzystnie wpływających na działalność Administratora, a także w razie podejrzenia popełnienia przez Użytkownika przestępstwa, w szczególności z zakresu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, bądź przeciwko mieniu (oszustwo oraz inne).
 11. Warunki na których dokonywana jest czynność kupna/sprzedaży pomiędzy stronami transakcji, przy wykorzystaniu funkcjonalności KangaPay jako wyłącznie metody płatności, regulowane mogą być przez osobny Regulamin udostępniany przez Sprzedawcę w jego Serwisie.
 12. Realizacja przekazania kryptowalut następuje w sposób automatyczny i natychmiastowo, przy czym w przypadku jakichkolwiek awarii czas ten może ulec przedłużeniu.
§ 5. Wymagania techniczne
 1. W celu korzystania z serwisu Użytkownik winien posiadać urządzenia umożliwiające korzystanie z sieci Internet, połączenie z siecią Internet, posiadanie przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron www, np. Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7 i wyższych, lub Firefox w wersjach 1 i wyższych, lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych, lub Safari 5, lub wyższy, z włączoną obsługą plików cookies, obsługująca szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) do korzystania z poszczególnych usług oraz program czytający pliki w formacie PDF (Portable Document Format).
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w wymogach technicznych świadczenia usług.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się Sprzedawcy, ani jego klientów tj. Kupujących do wymogów technicznych, wymienionych w Regulaminie.
 4. Administrator zastrzega, że korzystanie z usługi może wiązać się z ryzykiem technicznym, klasycznym dla wykorzystania systemów informatycznych. Użytkownicy powinni zabezpieczyć swoje połączenia elektroniczne oraz urządzenia przed nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności zainstalować oprogramowanie antywirusowe.
 5. Administrator zapewnia korzystanie przez Użytkownika z usługi, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi.
§ 6. Sankcje i reklamacje
 1. Naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, mogą skutkować wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług.
 2. Użytkownik korzystający z usługi KangaPay może zgłaszać reklamacje na adres mailowy Administratora. Zgłoszenie musi zawierać:
  1. oznaczenie osoby lub podmiotu zgłaszającego;
  2. wskazanie transakcji, której dotyczy zgłoszenie (kto był Kupującym, a kto Sprzedającym);
  3. w jakim serwisie dokonywana była transakcja;
  4. datę i godzinę transakcji;
  5. na czym polega problem (czego dotyczy reklamacja).
 3. Administrator udziela informacji o rozpoznaniu zgłoszenia drogą elektroniczną w terminie do 30 (słownie: trzydzieści) dni roboczych od dnia jego otrzymania. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie przesłana do zgłaszającego na adres podany przez niego w zgłoszeniu. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu maksymalnie o kolejne 30 (słownie: trzydzieści) dni robocze w przypadku, gdy rozpoznanie zgłoszenia wymaga dodatkowych informacji lub napotka przeszkody niezależne od Administratora, w szczególności takie jak awarie sprzętu lub sieci Internetowej, bądź wystąpienie szeroko rozumianej siły wyższej. Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie zgłoszenia może wymagać uzyskania od zgłaszającego dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania przez niego odpowiedzi każdorazowo odpowiednio wydłuża okres rozpoznania zgłoszenia.
 4. Przesłanie przez zgłaszającego zgłoszenia w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Administratora odpowiedzi w formie elektronicznej.
§ 7. Postanowienia końcowe
 1. Administrator ma prawo do zmiany regulaminu, w szczególności w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego lub do wprowadzonych funkcjonalności. Administrator będzie informować o zmianach regulaminu w widocznym miejscu bądź poprzez skierowaną wiadomość elektroniczną do Użytkowników. Brak sprzeciwu w przedmiocie zmian oznaczać będzie ich akceptację.
 2. Brak podstaw prawnych lub niekompletność którejś z klauzul zawartych w niniejszym Regulaminie nie oznacza, że cały Regulamin traci moc prawną. Postanowienia te zmienia się na takie, które najbardziej oddają jej sens i cel zapisów dotychczasowych.
 3. Użytkownik jest obowiązany do ustalenia w jaki sposób i według jakiego prawa nastąpi opodatkowanie, w związku ze skorzystaniem z usług KangaPay oraz do ewentualnej zapłaty należności publicznoprawnej do właściwych organów skarbowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenie podatkowe poszczególnych Użytkowników, z tytułu skorzystania przez niego z usługi KangaPay.
 4. Zapisy niniejszego regulaminu oraz wszelkie spory pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem podlegają przepisom prawa właściwego kraju, w którym siedzibę ma Administrator oraz jurysdykcji sądów właściwych ze względu na siedzibę Administratora, chyba że jest to niedopuszczalne na gruncie prawa lokalnego z uwagi na to, że Użytkownik posiada status konsumenta, wówczas spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo, zgodnie z przepisami właściwego prawa.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Administrator może przenieść prawa i obowiązki wynikające z realizacji postanowień niniejszego regulaminu na inny podmiot, osobę lub osoby trzecie, bądź zmiany spółki Administratora, przez którą realizowane są usługi. Nie zwalnia to dotychczasowego Administratora z solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania wobec Użytkownika.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zwłaszcza w zakresie ochrony danych osobowych oraz KYC/AML, stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w Regulaminie oraz Polityce prywatności https://trade.kanga.exchange.
 7. Administrator ma prawo do czasowego lub stałego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia usług. W szczególności Administrator uprawniony jest do przeprowadzenia prac, mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.